Java 实现中文拼音转换工具介绍

pinyin 是 java 实现的高性能中文拼音转换工具。

介绍

  • GitHub:https://github.com/houbb/pinyin

maven 引入

<dependency>
    <groupId>com.github.houbb</groupId>
    <artifactId>pinyin</artifactId>
    <version>0.3.1</version>
</dependency>

基本使用

返回中文的拼音

使用 PinyinHelper.toPinyin(string) 进行中文转换。

String pinyin = PinyinHelper.toPinyin("我爱中文");
Assert.assertEquals("wǒ ài zhōng wén", pinyin);

返回多音字列表

使用 PinyinHelper.toPinyinList(char) 获取多音字的读音列表。

List<String> pinyinList = PinyinHelper.toPinyinList('重');
Assert.assertEquals("[zhòng, chóng, tóng]", pinyinList.toString());

分词特性

默认支持中文分词,对用户透明。

String pinyin = PinyinHelper.toPinyin("重庆火锅");
Assert.assertEquals("chóng qìng huǒ guō", pinyin);

String pinyin2 = PinyinHelper.toPinyin("分词也很重要");
Assert.assertEquals("fēn cí yě hěn zhòng yào", pinyin2);

不同模式

DEFAULT

String pinyin = PinyinHelper.toPinyin("我爱中文", PinyinStyleEnum.DEFAULT);
Assert.assertEquals("wǒ ài zhōng wén", pinyin);

NORMAL

String pinyin = PinyinHelper.toPinyin("我爱中文", PinyinStyleEnum.NORMAL);
Assert.assertEquals("wo ai zhong wen", pinyin);

NUM_LAST

String pinyin = PinyinHelper.toPinyin("我爱中文", PinyinStyleEnum.NUM_LAST);
Assert.assertEquals("wo3 ai4 zhong1 wen2", pinyin);

FIRST_LETTER

String pinyin = PinyinHelper.toPinyin("我爱中文", PinyinStyleEnum.FIRST_LETTER);
Assert.assertEquals("w a z w", pinyin);

指定连接符号

有时候使用者希望指定特定的连接符号。

final String text = "我爱中文";
Assert.assertEquals("wazw", PinyinHelper.toPinyin(text, PinyinStyleEnum.FIRST_LETTER, StringUtil.EMPTY));